Skip to main content

Table 2 Chinese part of empty container transportation scheme (FEU)

From: Optimization of multi- period empty container repositioning and renting in CHINA RAILWAY Express based on container sharing strategy

  Chengdu Chongqing Zhengzhou Urumqi Xi’an Wuhan Changsha Yiwu Haribin Shenyang Yingkou Suzhou Hefei
Chengdu 252             
Chongqing   36    193       11 5  
Zhengzhou 199 17          36   
Urumqi         6 70    1  
Xi’an   129            
Wuhan   113            
Changsha         13 30 34    
Yiwu           72    
Harbin         72      
Shenyang              
Yingkou          64     
Suzhou      6      58    
Hefei         72